با توجه به پایان مهلت ثبت نام، می توانید در هفته اول شهریورماه 1395 با مراجعه به اداره کل آموزش، درخواست خود را ارائه نمایید.